הסכם שימוש באתר

תנאי שימוש
תנאי השימוש באתר האינטרנט שלנו מנוסחים בלשון נקבה לצרכי נוחות בלבד, אך הם מתייחסים גם לגברים וגם לנשים כאחד.
האתר מנוהל על ידי איה תעופה (להלן: "האתר") – האתר לרבות שימוש באופצית התגובות אשר מופעלת, הגלישה באתר והשימוש בתכניו ובשירותיו מעיד על הסכמה למלוא התנאים כמפורט להלן לרבות שימוש ע"י מחשב כף יד, מכשירי סלולארי מחשב או בכל דרך אחרת/נוספת, כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר (להלן: "שימוש") – שימוש לרבות על ידי מנהל/ת פורום בו. יכול ויש באתר תכנים נוספים שלהם כללים שונים החלים על פי דין המצטרפים לכללים המצוינים בתנאי השימוש באתר. תנאי השימוש הבאים חלים על כל שימוש באתר לרבות בדרכים המצויות לעיל ולרבות בדרכים המפורטות להלן.

בכל מקרה של סתירה בין תנאי שימוש אלה לתנאי שימוש אחרים המופיעים באתר, הוראות תנאי שימוש אלה גוברות עליהן. לפיכך, שימוש בכל שירות או תוכן או אפליקציה המופיעים באתר יהיה בכפוף לתנאים אלה, בנוסף על התנאים הספציפיים עבורם.

המונחים לעיל ולהלן, תוכן או תכנים כוללים מידע מכל מין וסוג, לרבות תוכן מילולי, קולי, חזותי, אור קולי, או כל שילוב שלהם וכן הפצתם, דרך הצגתם, עיצובם, אך לא רק, צילום, עריכתם, עיבודם לרבות, תמונה, הנפשה, איור, דמות, תרשים, הדמיה, דגימה, קובץ קולי, סרטון, קובץ, קוד מחשב, כל תוכנה, פרוטוקול, יישום, סימן, סמל, מאגר נתונים, כל תו ואייקון.

השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS). לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ודרישותיך. השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו יעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה. האתר אינו מתחייב כי התכנים באתר יהיו מעודכנים בכל עת.

האתר רשאי להפסיק או לשנות את השירותים הניתנים באתר לרבות תכנים, עיצוב ומראה, וכן את תנאי השימוש באתר מזמן לזמן, בלי למסור על כך הודעה מראש. תנאי השימוש החדשים יפורסמו באתר ויכנסו לתוקף מרגע פרסומם באתר.

מדיניות פרטיות
מדיניות הפרטית מופיעה באתר ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מעת לעת, מומלץ לקרוא אותה כל עת שנכנסים לאתר, כנ"ל את תנאי שימוש אלו.

השימוש באתר
השימוש באתר מותר רק במידה והינך עומד בתנאים להלן:

הנך רשאית להשתמש באתר למטרותיך הפרטיות בלבד וכן אסור שימוש כאמור ע"י אחרת.

 • אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא, ובכלל זה, באמצעות תוכנה, אבזר, מכשיר או בכל דרך אחרת המחסירה, מוסיפה תכנים ו/או המשנה את עיצובה באתר – ניתן להציג ללא השמטת פרטים.
 • האתר לא יהא אחראי בכל אחריות ולא יישא באחריות לשום נזק אשר עלול ו/או ייגרם כתוצאה מכל שימוש, קישור לא חוקי לתכנים של האתר.
 • אין לשנות את מיקומה / להסתיר / לסלף את כתובתו של האתר ובכל מקרה קיימת חובה לשמור על מיקומה המדויק בדף האינטרנט.
 • האתר רשאי לנקוט בכל הליך חוקי על מנת לבטל קישור כאמור, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, ולמשתמש ו/או מי מטעמו, לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי האתר בעניין זה ו/או בעניינים אחרים.
 • אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים המנוגדים לכל דין, גזענים או מפלים, תכנים פורנוגראפיים ו/או אתרים המנוגדים לחוק ו/או המפרים זכויות יוצרים ו/או המוציאים דיבתו של אחר.
 • בפרסום כאמור של כל תוכן באתר הינך מצהירה כי התוכן הינו בבעלותך ומעתה יהא בבעלות האתר.

ההוראות המצוינות לעיל ולהלן יתווספו על כל הוראת אחרת המופיעה בהסכמים מקוונים הנלווים לשירותים באתר.

 • כל שימוש באתר הינו על אחריות המשתמש בלבד.
 • האתר לא יחוב בכל אחריות ולא יישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לא חוקי לתכנים של האתר.
 • אין לשנות את מיקומה, להסתיר, לסלף את כתובת האתר ובכל מקרה חובה לשמור על מיקומה המדויק בדף האינטרנט. האתר רשאי לנקוט בכל הליך חוקי על מנת לבטל קישור כאמור, בהתאם לשיקול דעת הבלעדי, ולך לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי האתר בעניין זה.

האתר, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, רשאי לסגור אותו, להסיר תכנים המפורסמים בו (לרבות על ידך), לשנות את מראהו, עיצובו, זמינותו וכל דבר אחר כפי שיוחלט ע"י האתר וכל זאת מבלי שיצטרך ליתן הודעה מראש למי מהגולשים או המנהלים/ות בו. לא תהיה לך ו/או לכל משתמשת אחרת, כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כספית ו/או אחרת כלפי האתר ו/או מי מטעמו בגין הפסקת השירות או השינויים כאמור.

אחריות
לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי האתר בגין תוכן. הגלישה והשימוש באתר הנם על אחריות המשתמשת בו בלבד. האתר אינו אחראי ואינו מתחייב כי לתכנים המתפרסמים תהיה היענות כלשהי. האתר לא יכול לדעת אילו תגובות תקבלי בשל פרסום התכנים ומי יגיב ולכן לא ישא כלפיך ו/או למי מטעמך באחריות כלשהי. האתר לא יהיה אחראי לכל שימוש שייעשה על ידי צד ג‘ שיפורסמו על ידך בין אם פרסומם חוקי או בין אם לאו. כל החלטה שתתקבל על ידך בהסתמך על התכנים שהתפרסמו הנם באחריותך המלאה. האתר אינו מתחייב כי תכני צד ג‘ המתפרסמים באתר יהיו מדויקים, איכותיים, נכונים. האתר לא ישא באחריות לכל תוצאה שנבעה מהם, שימוש בהם או מההסתמכות עליהם.

התכנים באתר הכוללים תכנים המתפרסמים באמצעות דואר אלקטרוני, SMS, פורומים, קהילות וקבוצות דיון אינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי, אך אם החלטת להסתמך על תוכן כלשהו, עליך חלה האחריות הבלעדית לפעולותיך והתוצאות הנובעות מכך.

האתר לא יהיה אחראי לכל נזק שייגרם לך באם יופסק שירות האתר, ו/או יתרחש נזק, תקלה, הפרעה בשירות וכיו"ב אצלה ו/או אצל ספקיה.

זכויות היוצרים והקניין הרוחני
זכויות היוצרים והקניין הרוחני, תכנים, עיצוב, תוכנות, יישומים, הטקסטים (לרבות אלו שיועלו על ידך), דגמי הלוגו, סימני המסחר, קוד מחשב, קבצי וידאו, טקסטים, קבצים קוליים, קבצים גרפיים וכל חומר אחר הכלול באתר הנו של האתר ושל האתר בלבד והן מועברים בזה לבעלות האתר בלבד או של צד שלישי אשר הרשה לאתר שימוש בהם, אין להוסיף לאתר חומר המפר זכויות יוצרים – במידה והועלה חומר המפר זכויות אלו – נא צור עימנו קשר ונסיר אותו בהקדם האפשרי.

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לתרגם או לערוך מחדש את התכנים המוצגים באתר או קטעים מתוכם, לרבות התוכנות הכלולות בו, בשום צורה שהיא ובשום אמצעים שהם, מכאניים או אלקטרוניים, לרבות צילום או הקלטה, וכן אין ללמד על פיו, בחלקו או בשלמותו, בלי הסכמה בכתב ומראש מאת האתר. האתר נועד לשימוש אישי בלבד ואין לעשות בו כל שימוש מסחרי ללא אישור מכתב ומראש מהאתר. אין להעביר את תכני האתר בכל דרך שהיא לצד שלישי, בין בתשלום ובין שלא בתשלום, בין לשימוש פרטי ובין לשימוש מסחרי. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות, להזיז, להוסיף או להחסיר חלקים מן האתר מעת לעת ללא הודעה מוקדמת.

התיישנות
כל המשתמשת ו/או גולשת באתר ו/או כל המשתמש בתכניו, מסכימה בזאת, כי התקופה להתיישנות לגבי כל תביעה ו/או דרישה נגד האתר תוגבל לתקופה של 6 חודשים ממועד פרסומו/ה ו/או הופעתו/ה באתר של כל הודעה או תוכן. האתר והמשתמשת מסכימים בזאת כי הם רואים בשימוש באתר הסכמה לתקופת התיישנות כמשמעה בסעיף 19 לחוק ההתיישנות.

כללי
האתר רשאי להפסיק את שימושך באתר בכל עת. הנך מתחייבת לשפות את האתר בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו לו, ובכלל זה שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת מי מתנאי שימוש אלה.

האתר אינו מתחייב שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות.

בתנאי שימוש אלה, המונח "תכנים" כולל כל מידע מכל סוג אשר מופיע באתר בכל דרך שהיא, לרבות בטקסט, בתמונות, איורים, קבצים, תוכנות, קודי מחשב סרטונים וקבצים קוליים אשר יועמד לרשות הגולשים ומנהלות הפורומים בו, בכל אמצעי שהוא הקיים כיום, או יהיה קיים בעתיד.

האתר לא יהא אחראי לנזקים או הפסדים כלשהם, ישירים או עקיפים, אשר יגרמו לך ו/או לצד ג‘ כתוצאה מהשימוש באתר או בתכניו, או כתוצאה מחוסר היכולת להשתמש בו או בתכניו, לרבות אם נפלו טעויות בחלק מתכני האתר. תכני האתר, לרבות פרסומות או כתבות או הודעות בפורום על ידי האתר אינם מהווים בשום אופן עידוד או המלצה לביצוע רכישה של מוצרים ו/או שירותים או ביצוע החלטות כלשהן או ייעוץ משפטי. בשימושך באתר זה, הנך מצהירה ומסכימה כי הנך אחראית באופן בלעדי לכל שימוש שתעשי באתר זה.

בחלק מהאזורים באתר קיימת אפשרות להעלאת תכנים לאתר על ידי המשתמש. האתר רשאי לבדוק תכנים אלה לפני העלאתם לאתר, האתר אינו חייב להעלות תכנים אלה לאתר וכן אינו חייב להמשיך ולפרסמם באתר ורשאי להורידם בכל עת ללא צורך בהודעה מראש ולפי שיקול דעתו הבלעדי. הנך מוותרת מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר, מנהליו, עובדיו וכל מי מטעמו בהקשר לכך.
האתר אינו נושא באחריות לנכונותם, לדיוקם ולתוכנם של תכנים שהועלו לאתר על ידי המשתמשים, וכל אחריות לתכנים אלה מוטלת על המשתמש שפרסם אותם באתר.

הנך מתחייבת שתכנים אשר תעלה לאתר יהיו בהתאם לחוק, ושתכנים אלה לא יכילו:

 • תכנים פרסומיים או מסחריים מכל סוג שהוא.
 • תכנים בעלי אופי בוטה, פוגע, מעליב, גזעני, או תכנים בעלי אופי מיני בוטה ותכנים פורנוגרפיים.
 • תכנים אשר מהווים פגיעה בפרטיות, של צדדים שלישיים.
 • תכנים אשר ידוע לך כי הם מכילים מידע שקרי או מטעה.
 • תכנים אשר אין לך את זכות הקניין הרוחני בהם, או שלא קבלת אישור מפורש להשתמש בהם ולפרסמם באתר על ידי בעלי זכות הקניין הרוחני של תכנים אלה.
 • תכנים אשר מכילים וירוס או תוכנה או כל יישום מזיק אחר כגון תוכנות הידועות בשם סוס טרויאני, תולעים, ואנגלים וכיו"ב.
 • תכנים לא חוקיים או תכנים אשר מעודדים, מסייעים או תומכים בעבירות פליליות.
 • תכנים הנוגעים לקטינים, פרטיהם האישיים, תכנים היכולים לזהות אותם או לספק דרכי התקשרות עמם.
 • מכתבי שרשרת או משחקי פירמידה מכל סוג שהוא.
 • תכנים המכילים שמות משתמש, סיסמאות ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים הטעונים הרשמה או תשלום. קישורים או הפניות לחומר שפרסומו נאסר על פי תנאים אלה.
 • לא לפרסם פרטים אישיים של משתמשים אחרים לרבות שמם, מספרי טלפון וכתובת, ללא הסכמתם.

הנך מתחייבת שכל תוכן או מידע שתמסרי לאתר ו/או תפרסם באמצעות האתר או בכל אמצעי אחר, לרבות דרך פורום האתר, איננו תוכן סודי והוא אינו מוגן על-ידי זכות כלשהי. הנך מאשרת כי ידוע לך וכי את מסכימה לכך, כי האתר יהיה רשאי לעשות, כל שימוש בתכנים אשר תעלי לאתר. רשות זו הינה בלתי חוזרת ואינה מוגבלת בזמן, לרבות הענקת כל הזכויות בתכנים אלו, יהיו מעת העלאתם לאתר רכושו הבלעדי של האתר על כל המשתמע מכך.

האתר מכיר בחשיבות השמירה על הפרטיות של המשתמשים באתר. שימושך באתר ו/או רישומך לשירותים באתר מהווים את הסכמתך לכל שימוש אשר יעשה במידע שייאסף אודותיך כמפורט בתנאי השימוש להלן.
לצורך שיפור השירותים שהאתר מציע, האתר אוסף מידע על שימושך באתר. מידע זה אינו מזהה אותך אישית ונאסף לצורך ניתוחים סטטיסטיים של האתר. האתר רשאי להעביר מידע זה לצדדים שלישיים ובלבד שמידע זה אינו מזהה אותך באופן אישי.

בשלב ההרשמה לאתר, תידרשי למסור מידע אישי שחלקו חובה. אינך חייבת למסור את המידע, אך ללא מסירת המידע לא תוכלי לקבל את השירותים שלשמם בקשת להירשם. חלק מהמידע או השירותים שבקשת יועבר אליך דרך צדדים שלישיים. לצורך כך האתר מעביר לגורמים אלה את פרטיך על מנת שיצרו איתך קשר. האתר אינו אחראי לכל שימוש אשר יעשה על ידי אותם גורמים בכל מידע, בין אם הועבר אליהם על ידי האתר, ובין אם נמסר להם על ידך באופן ישיר.

המידע אשר תמסרי בעת ההרשמה לשירותים באתר וכל מידע אחר אשר תמסרי בהמשך, כמתבקש מסוג השירות, וכן כל מידע אשר ייאסף אודותיך בקשר לשירותים אליהם נרשמת ו/או בעת שימושך באתר ישמרו במאגרי האתר. האתר יעשה שימוש במידע על פי הוראות הדין ובהתאם לתנאי שימוש אלה וככל שיראה לנכון.

האתר יהיה רשאי לעשות כל שימוש במידע אשר תמסרי בעת ההרשמה לאתר או כל מידע אשר תמסרי בהמשך לצורך התאמת השירותים שבקשת. האתר יהיה רשאי להתיר את הגישה למידע במאגריו ו/או להעביר את המידע לצד שלישי כלשהו בהתאם לסוג השירותים ו/או לצורך תפעול, פיתוח ושיפור האתר והשירותים באתר. האתר רשאי לפנות אליך בכל אחד מאמצעי ההתקשרות שמסרת לרבות בדרך של דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר על מנת להציע לך כל שירות או מוצר אשר הוא סבור כי יכול להתאים לך. האתר רשאי להעביר את המידע לצדדים שלישיים על מנת שיפנו אליך בכל אחד מאמצעי ההתקשרות שמסרת על מנת להציע לך הצעות עסקיות או שירותים נוספים אשר האתר סבור כי יכולים לעניין אותך, וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי. יובהר כי תנאי השימוש של האתר לא יחולו על צדדים שלישיים אלו.

האתר מאפשר למשתמשים לפנות ולבקש שלא לקבל כל פניה נוספת מעבר לפניות הקשורות לשירותים אשר ביקשו באתר, וזאת על ידי משלוח מייל לכתובת: operation@aya-aviation.com
בנוסף לאמור לעיל, האתר יהיה רשאי למסור מידע אישי אודותיך לצדדים שלישיים, בכל אחד מהמקרים בהם (1) יהיה האתר מחויב לעשות כן על פי צו שיפוטי; (2) האתר יעמוד בפני איום שינקטו כנגדו צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שנעשו על ידך באתר; (3) הפרת את תנאי השימוש באתר; (4) תתקבל אצל האתר טענה או תלונה לפיה הפרת כל דין, לרבות, ומבלי לגרוע מן האמור, ביצעת עוולה או עבירה בניגוד לדיני לשון הרע, דיני הגנת הפרטיות, דיני הקניין הרוחני, דיני העונשין או דיני עוולות מסחריות. במקרה זה האתר יהיה רשאי למסור את המידע אודותיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.

סמכות שיפוט ודין
סמכות השיפוט הבלעדית לבירור כל עניין ומחלוקת, מוקנית לערכאות המתאימות בעיר תל-אביב בלבד. הדין שיחול הנו הדין הישראלי.